Politika varovanja osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je I. gimnazija v Celju, Kajuhova ulica 2, Celje, davčna številka: 26398303, matična številka: 5084717000.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Kaja Dosedla, odvetnica v Šentjurju. Dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov so na voljo na telefonski številki: 041 981 610.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Na I. gimnaziji v Celju se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88) in internimi akti zavoda.

Namen politike varovanja osebnih podatkov je, da posameznike seznanimo s tem, katere vrste osebnih podatkov zbiramo, na kateri pravni podlagi, kdo so uporabniki, s kakšnim namenom in kako se bodo uporabljali osebni podatki, kakšen je predviden čas hrambe, o evidencah dejavnosti obdelave in kakšne so pravice posameznika v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o njem ter kako jih uveljavljati.

I. gimnazija v Celju se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala v skladu s to politiko varovanja osebnih podatkov in osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

I. gimnazija v Celju ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Varstvo osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let

Varstvo osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let, je za I. gimnazijo v Celju izjemno pomembno. Otrok, ki je mlajši od 16 let, mora pridobiti dovoljenje ali pooblastilo nosilca starševske odgovornosti, preden posreduje ali pristane na obdelavo kakršnih koli osebnih podatkov.

Osnovni pojmi po Splošni uredbi o varstvu podatkov

Politika varstva osebnih podatkov temelji na zahtevah Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Biti mora čitljiva in razumljiva za širšo javnost, naše stranke in poslovne partnerje, zato so v nadaljevanju pojasnjeni osnovni pojmi.

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

Zbirka pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

Upravljavec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne; vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike. Obdelava osebnih podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Vrste osebnih podatkov, pravna podlaga, nameni njihove obdelave in uporabniki

I. gimnazija v Celju zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi pravnih aktov (predvsem: Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZOFVI, Zakon o gimnazijah, Zakon o maturi, Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju) ali privolitve posameznikov.
Na podlagi pravnih aktov I. gimnazija v Celju zbira osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ter vodi evidenco dejavnosti obdelav, kjer so določno navedene pravne podlage zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, namen obdelave, rok hrambe, vrste osebnih podatkov, način varovanja ter uporabniki oziroma obdelovalci posamezne zbirke.
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za obdelavo ni pravne podlage, se zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane in nedvoumne izjave volje oziroma privolitve posameznikov I. gimnazija v Celju zbira in obdeluje osebne podatke, ki so glede na posamezen namen obdelave določno navedeni.

I. gimnazija v Celju se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani.

I. gimnazija v Celju se hkrati zavezuje, da osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez ustrezne zakonske podlage oziroma privolitve posameznika. V izjemnih primerih pa lahko osebne podatke skladno z zakonom na podlagi uradne zahteve za posredovanje osebnih podatkov posreduje državnim in varnostnim organom.

Hramba osebnih podatkov

I. gimnazija v Celju bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov I. gimnazije v Celju, da se preprečijo morebitna neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam.
Osebni podatki, zbrani na podlagi predpisov, se hranijo skladno s pravnimi akti, ki urejajo njihovo zbiranje ter upoštevaje določila predpisov in internih aktov I. gimnazije v Celju, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva.
Osebni podatki posameznika, pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, zbranih na podlagi privolitve posameznika, se le-ti skladno s predpisi in internimi akti I. gimnazije v Celju , ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva, nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Piškotki

Spletna stran I. gimnazije v Celju za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporablja t.i. piškotke.

Evidenca dejavnosti obdelave

I. gimnazija v Celju skladno s 30. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki se po potrebi dopolnjuje in osvežuje.

Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

I. gimnazija v Celju zagotavlja uresničevanje vseh pravic posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov:

  • Posameznik lahko zahteva informacije o tem, ali ima I. gimnazija v Celju osebne podatke o posamezniku in, če je tako, katere podatke ima ter na kakšni podlagi jih ima in zakaj jih uporablja.
  • Posameznik lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, kar posamezniku omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima I. gimnazija v Celju o posamezniku ter preveri, ali jih I. gimnazija v Celju obdeluje zakonito.
  • Posameznik lahko zahteva popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
  • Posameznik lahko zahteva izbris osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
  • Posameznik lahko ugovarja nadaljnji obdelavi osebnih podatkov.
  • Posameznik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov.
  • Posameznik lahko prekliče privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je posameznik umaknil svojo privolitev, bo I. gimnazija v Celju prenehala obdelovati osebne podatke posameznika za namene, ki jih je prvotno sprejela.

Postopek uveljavljanja pravic

Posameznik lahko vse prej navedene zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic glede osebnih podatkov poda v pisni obliki.
Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, s katero le-ta uveljavlja pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in praviloma najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve.

Dostopnost