Delo z nadarjenimi dijaki

Delo z nadarjenimi ima na I. gimnaziji v Celju že dolgo tradicijo. Več kot 70 % dijakov naše šole je prepoznanih za nadarjene. Že v preteklosti smo skrbeli za razvoj njihovih individualnih sposobnosti, v zadnjih letih pa pri delu z njimi upoštevamo še Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem šolstvu. S tem namenom deluje tudi posebna projektna skupina za delo z nadarjenimi.

Pri dijakih iščemo že izražena ali še neodkrita področja nadarjenosti, spodbujamo razvoj njihovih potencialov, njihovo samostojnost in ustvarjalnost. Dijaki lahko svoje sposobnosti razvijajo v krožkih, kjer jim izkušeni in motivirani mentorji odkrivajo čare različnih področij. Dijake spodbujamo, naj se udeležujejo različnih tekmovanj, kjer vsako leto dosegajo zavidljive uspehe na državni ravni, najboljši pa se udeležijo tudi mednarodnih olimpijad, kjer posegajo po najvišjih mestih. Ob koncu leta analiziramo vključenost nadarjenih dijakov v različne krožke, njihovo udeležbo na tekmovanjih in dosežke.

Pri delu z nadarjenimi upoštevamo posebne sposobnosti in močno izražene interese dijakov, njihove individualne osebnostne značilnosti, širimo in poglabljamo njihovo temeljno znanje, spodbujamo hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijamo ustvarjalnost, spodbujamo višje oblike mišljenja in učenja, uporabljamo sodelovalne oblike učenja, spodbujamo samostojnost in odgovornost, skrbimo za celostni osebnostni razvoj (kognitivni, emocionalni, socialni, moralni, telesni), omogočamo raznovrstnost ponudbe, uveljavljamo mentorske odnose med dijaki in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa, skrbimo za to, da so nadarjeni dijaki v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti, ter ustvarjamo možnosti za občasno medsebojno druženje nadarjenih glede na njihove posebne potrebe in interese.

Oblike in dejavnosti prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjene dijake, ki jih uporabljamo, so različne interesne dejavnosti in krožki, predmetni izpiti, priprave na tekmovanja in sama tekmovanja, raziskovalno delo, tabori ter obiski predavanj visokošolskih profesorjev. Nekateri dijaki se tudi vzporedno šolajo oz. obiskujejo vrhunske treninge. Pri izvenšolskih dejavnostih dijake zelo podpiramo.

Profesorji I. gimnazije v Celju za delo z nadarjenimi dijaki uporabljamo različne didaktične metode, kot so projektno delo, raziskovalno delo, problemski pouk, sodelovalno učenje, pomoč sošolcem pri učenju, eksperimentalno delo, ekskurzije in terensko delo.

Dostopnost