Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ, ki ključno sodeluje pri vodenju šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev vseh razredov, vodi pa predsednik Sveta staršev, ki ga le-ti vsako leto izvolijo izmed članov.  

Svet staršev se sestane trikrat ali štirikrat med šolskim letom. Skupaj z vodstvom šole in svetovalno službo obravnava pomembna vprašanja. Na začetku vsakega šolskega leta sprejme letni delovni načrt, ob koncu leta pa poda oceno dela. Na sejah Sveta staršev člani tega posvetovalnega organa obravnavajo načrt vpisa, vse, kar je povezano z obveznimi izbirnimi vsebinami, tematiko, vezano na šolsko prehrano, finančna vprašanja in druge teme, ki so pomembne za delo in življenje naše gimnazije.

Dostopnost