Katalog informacij javnega značaja

I.    OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

IZDAJATELJ:

I. gimnazija v Celju
Kajuhova 2, 3000 Celje
Tel.:(03) 4286550
Fax : (03) 4286559
e-pošta: info@prvagim.si

ODGOVORNA URADNA OSEBA: dr. Anton Šepetavc, prof., ravnatelj

Datum prve objave kataloga: januar 2013

Datum zadnje objave kataloga: september 2017

Dostopnost kataloga:

Spletna stran: http://www.prvagim.si

V fizični obliki: v tajništvu zavoda na naslovu I. gimnazije v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje

II.    SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1.    Osnovni podatki o šoli

1. 1. I. gimnazija v Celju je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. gimnazija v Celju, dne 2. septembra 2008. Ustanovljen je bil za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izobraževanje po javnoveljavnih izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Izobraževalno delo izvajamo po letnem delovnem načrtu, ki ga podrobneje opredeljujeta 35. člen Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96, 59/01, 115/06 in 1/07) in 70. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06). Naša dejavnost vzgoje in izobraževanja sodi v srednje splošno izobraževanje, kakor ga predstavlja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/17-ZOFVI-UPB5, 101/2007, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11 in 34/11).

1. 2. Splošni podatki o šoli

I. gimnazija v Celju

Kajuhova 2

3000 Celje

Telefon: 03/4286550

Faks: 034286559

ORGANI ZAVODA

RAVNATELJ: dr. Anton Šepetavc, prof.

POMOČNIKA RAVNATELJA: mag. Mojca Alif, prof., in Sebastjan Pauman, prof.

SVET ŠOLE: predsednica Darja Marčič, prof.

SVET STARŠEV: predsednik Aleš Kotnik

UČITELJSKI ZBOR I. gimnazije v Celju sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNE AKTIVE sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij:

   • aktiv učiteljev slovenščine
   • aktiv učiteljev matematike
   • aktiv učiteljev angleščine
   • aktiv učiteljev nemščine
   • aktiv učiteljev francoščine, latinščine in španščine
   • aktiv učiteljev zgodovine, umetnosti, glasbe
   • aktiv učiteljev geografije
   • aktiv učiteljev biologije
   • aktiv učiteljev kemije
   • aktiv učiteljev fizike in informatike
   • aktiv učiteljev filozofije, psihologije, sociologije
   • aktiv učiteljev športne vzgoje

ŠOLSKI RAZVOJNI TIM

Šolski razvojni tim je skupina zaposlenih, ki spodbujajo proces skupnega učenja in s tem profesionalnega razvoja učiteljev ter proces posodabljanja načrtovanja izvajanja kurikula, hkrati pa koordinirajo razvojne aktivnosti.

2. Delovno področje – Vzgoja in izobraževanje

  • srednješolsko splošno izobraževanje
  • srednješolsko strokovno izobraževanje
  • dejavnost knjižnic

3. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

  • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo
  • pouk po predmetniku in učnem načrtu za športni oddelek
  • pouk po predmetniku in učnem načrtu za klasični oddelek
  • pouk po predmetniku in učnem načrtu za umetniško gimnazijo – glasbena smer
  • dejavnost v okviru programa izbirnih vsebin
  • samostojno delo dijakov
  • druge oblike vzgojnega dela z dijaki
  • izdaja javne listine – spričevala

3.    KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

dr. Anton Šepetavc, prof., ravnatelj

tel.: (03) 4286550

e-pošta: info@prvagim.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Kaja Dosedla

4.    POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Državni register predpisov:

5.    SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

/

6.    SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

  • Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
  • Poročilo o delu za posamezno šolsko leto
  • Poslovni in kadrovski načrt za koledarsko leto
  • Letno poročilo

7.    SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

  • Vpis dijakov v 1. letnik
  • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
  • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačne razrede
  • Izrekanje vzgojnih ukrepov
  • Vpis dijakov iz drugih šol
  • Prešolanje dijakov na druge šole
  • Obravnave dijakov v šolski svetovalni službi

8.    SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

Zavod z njimi ne razpolaga.

9.    SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV

Zavod z njimi ne razpolaga.

10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
  • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
  • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
  • Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
  • Poslovnik o delu Sveta zavoda
  • Poslovnik o delu Šolskega sklada
  • Poslovnik o hišnem redu
  • Urnik
  • Šolska publikacija
  • Kronika
  • Ostali interni akti v skladu z zakonodajo, ki ureja področje šolstva

III.    NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli brskalnik. Informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 10. do 12. ure na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

15. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pravi, da informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu in v publikaciji. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.

Pravno varstvo, skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, ki se mu pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).

IV.    SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • število vpisanih dijakov
 • število maturantov
 • število zaposlenih
 • šolski koledar
Dostopnost