Fizikalni krožek in tekmovanja iz fizike

Pri rednem pouku in obšolskih dejavnostih želimo ob pridobivanju temeljnega fizikalnega znanja doseči tudi večjo priljubljenost fizike med mladimi.

Sestavni del pouka so laboratorijske vaje, ki jih izvajamo v vseh letnikih ter med pripravami na maturo za pridobitev internega dela maturitetne ocene. Pri praktičnem delu dijaki spoznajo osnove meritev, uporabljajo tako analogne merilne naprave kot tudi novejše digitalne merilnike in opremo Vernier, s katero podatke obdelajo še računalniško.

Fiziki sledimo napredku in posodabljamo ter dopolnjujemo zbirko učil. Za ta del vestno skrbi laborantka za fiziko.

Fizika je izbirni maturitetni predmet, priprave so v 3. in 4. letniku. V 3. letniku predelamo maturitetno področje Merjenje, in sicer tako teoretično kot z izvedbo laboratorijskih vaj in pripravo poročila o eksperimentalnem delu. V 4. letniku poglobimo in ponovimo znanje prvih treh letnikov na področjih Mehanika, Termodinamika, Elektrika in magnetizem, Nihanje, valovanje in optika ter Moderna fizika.

Dijaki vseh letnikov lahko tekmujejo iz znanja fizike za Stefanovo priznanje na šolski, regijski ter državni in mednarodni ravni. Dijaki naše gimnazije na tekmovanjih iz znanja fizike že vrsto let uspešno dokazujejo svoje znanje. V zadnjih 18 letih so na državnih tekmovanjih osvojili 54 srebrnih ali zlatih Stefanovih priznanj in 11 pohval. Še posebej smo ponosni na Mateja Huša, Urbana Jezernika in Gala Zmazka, ki so v letih 2006, 2007 in 2018 osvojili zlato priznanje in 1. mesto v državi. Poseben uspeh je dosegel tudi Krištof Skok, ki je med letoma 2013 in 2015 osvojil tri zaporedna srebrna Stefanova priznanja iz fizike, temu pa dodal še tri zaporedne uvrstitve na mednarodno Astrofizikalno olimpijado. V šolskem letu 2019/2020 so zaradi karantene ob epidemiji vsa tekmovanja odpadla. Leta 2021 se je Jaki Vrhovniku, večkratnemu dobitniku srebrnih in zlatih Stefanovih priznanj, uspelo uvrstiti tudi v ekipo za Mednarodno fizikalno olimpijado v Estoniji.

Dijake prvega letnika (zadnjih nekaj let že v oktobru) vsako leto povabimo k šolskemu tekmovanju Čmrlj, ki pokriva teme osnovnošolske fizike.

Več o fizikalnih tekmovanjih si lahko preberete na www.dmfa.si.

Fizika povezuje dejavnosti na mnogih področjih, neposredno je povezana z astronomijo. Že vrsto let na šoli deluje astronomski krožek. Astronomi so izredno uspešni na mnogih državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Dijake prvega in drugega letnika pripravljamo na tekmovanje iz naravoslovja. Fiziki sodelujemo tudi pri izvedbi in ocenjevanju fizikalnega dela nalog na šolskem tekmovanju v mesecu novembru. Uvrščene na državno tekmovanje še dodatno pripravljamo na fizikalne vsebine tekmovanja do sredine januarja.

V preteklih letih smo v okviru strokovnih ekskurzij organizirali fizikalne ekskurzije. V zadnjih letih za ponujene programe ni bilo zanimanja ne glede na to, ali je bil ponujen krajši (in cenovno ugodnejši) program ali obsežnejši (in posledično finančno manj ugoden).

Z interaktivnimi delavnicami vsako leto sodelujemo pri pripravi in izvedbi informativnih dni. Osmo- in devetošolci ter mnogi starši se navdušeno pridružijo praktično izvedenim poskusom.

Učitelji fizike se izobražujemo s sodelovanjem pri državnih projektih (Projekt posodobitve pouka v srednjih šolah, NA-MA poti, Podjetnost) kot tudi s sodelovanjem na državnih in mednarodnih znanstvenih konferencah.

Z zavedanjem, da je fizika neizogibno področje pri mnogih študijih in da je vsestransko uporabna v vsakdanjem življenju, dijake na vseh stopnjah gimnazijskega izobraževanja pripravljamo tako s klasičnimi (eksperimentalni prikazi) kot tudi s sodobnimi pristopi (avtentične situacije, sodelovalno delo, uporaba IKT-tehnologije, medpredmetne povezave …).

Vsako leto se vsaj nekdo od četrtošolcev odloči za študij fizike, za ukvarjanje s fiziko in sorodnimi vsebinami se odloča tudi vedno več deklet. S tem je naše poslanstvo izpolnjeno.

Vse naravoslovne dejavnosti na šoli pa povezuje Naravoslovno društvo.

Dostopnost