Razvijanje kritičnega mišljenja

V okviru posodobitve gimnazij je bil na pobudo Zavoda za šolstvo na naši šoli leta 2010 ustanovljen projektni tim za razvijanje kritičnega mišljenja.

Poslanstvo tima je razvijanje kompetence kritičnega mišljenja pri dijakih, s poudarkom na argumentaciji in metakogniciji. Zastavljene cilje dosegamo z različnimi aktivnostmi: dijaki kritično analizirajo zgodovinske, filozofske in psihološke tekste ter tudi umetniška besedila, ki jih imajo za domače branje, pripravljajo debate na aktualne strokovne teme različnih predmetnih področij in se urijo v argumentiranju tako v slovenščini kot v tujem jeziku.

Dostopnost