Splošna matura

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja in hkrati splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij. Univerza seveda lahko preverja posebno nadarjenost in psihofizične sposobnosti, ki se pri splošni maturi ne ocenjujejo.

Dijaki opravljajo splošno maturo iz petih predmetov, od tega so trije obvezni (slovenščina, matematika in obvezni tuji jezik), dva pa izbirna. Dijaki se lahko odločijo še za tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).

Nekateri predmeti obveznega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti. Na višji ravni zahtevnosti lahko dijaki opravljajo izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se jim pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku (vključno z grščino in latinščino), pri čemer se upošteva boljša od ocen.

Dijaki se za izbirne predmete odločijo že ob koncu drugega letnika, saj priprave na maturo pri nekaterih predmetih potekajo že v tretjem letniku.

Več o splošni maturi si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Dostopnost