Pravilnik o šolski prehrani

1. člen

(vsebina pravilnika)
Pravila urejajo organizacijo šolske prehrane za dijakinje in dijake (v nadaljevanju: dijaki), postopek evidentiranja, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način prijave in odjave posameznega obroka in način seznanitve dijakov ter staršev, pravico dijakov do subvencije za šolsko prehrano, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije.

2. člen

(šolska prehrana)
Šola za dijake organizira malico. Dijakom pripada malica za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa skladno s šolskim koledarjem, kot so: strokovne ekskurzije, športni in kulturni dnevi, obvezni del OIV (v nadaljevanju: pouk). Dijakom ne pripada malica v času izvedbe tistega dela interesnih dejavnosti, ki ga dijak izbere sam. Zavod dijakom nudi topel, vegetarijanski obrok ali energijsko in hranilno bogatejši hladen obrok. Če je v okviru ponudbe možno, pa tudi predpisano dietno prehrano. Pri izvajanju OIV izven šole zagotovi šola dijakom energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico. Med večdnevnimi ekskurzijami (npr. maturantske ekskurzije) malice ni mogoče zagotoviti. Takrat šola odjavi malico za vse udeležence ekskurzije, ki so upravičeni do malice.

3. člen

(prijava in preklic)
Prijavo za šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši). Obrazec prijave je priloga Zakona o šolski prehrani. Dosegljiv je na spletni strani zavoda, dijaki ga lahko dobijo v tajništvu, junija ga dijakom razdelijo razredniki. Dijaki, vpisani v prvi letnik, dobijo obrazec za prijavo na malico ob vpisu v šolo. Prijava se praviloma odda v juniju za prihodnje šolsko leto oz. najkasneje zadnji dan pouka. Če se dijak prijavi na malico šele 1. šolski dan, potem lahko začne prejemati obrok 2. šolski dan.

Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Prijava, oddana do 10.00 zjutraj, se upošteva naslednji dan, ko je pouk. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti poslana s priporočeno pošto. Prijavo, poslano po pošti, se upošteva šele drugi dan po prejemu pošte.

Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in so jo podpisali starši oz. skrbniki.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu pisnega preklica.

Postopek preklica je enak postopku prijave.

4. člen

(odjava)
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi najkasneje en delovni dan prej do 14. ure.

Odjavo šolskega obroka lahko uredijo starši oziroma tudi dijaki, če jih starši za to pooblastijo.

Pooblastilo je na prijavnici za malico.

Starši oziroma dijaki odjavijo šolsko malico na naslednja načina:

 • spletna odjava šolske malice (na šolski spletni strani);
 • na terminalu v prvem nadstropju gimnazije.

Dijak, ki je upravičen do subvencionirane malice in se zaradi bolezni ali posebnih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. Odsotnost mora sporočiti isti dan po elektronski pošti na naslov malica@prvagim.si do 14.00. Obvezni podatki pri odjavi so: ime in priimek, razred, identifikacijska številka in vzrok izostanka.

Če starši oziroma dijak, naročen na malico, te ni odjavil do 14.00 za naslednji delovni dan, plačajo starši za ta dan polno ceno malice.

Če je dijak odsoten zaradi sodelovanja pri različnih dejavnostih v imenu šole, lahko dijaka od malice odjavi šola.

5. člen

(obveznosti)
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijakov oziroma staršev, da bodo:

 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • redno plačevali prispevek za šolsko prehrano,
 • skladno s pravili šolske prehrane pravočasno odjavili posamezni obrok,
 • plačali polno ceno neprevzetega obroka, če ga niso pravočasno odjavili,
 • šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov.

6. člen

(seznanitev dijakov in staršev)
Šola seznani dijake in starše z organizacijo šolske prehrane, s pravili šolske prehrane, z njihovimi obveznostmi iz 5. člena tega pravilnika, s subvencioniranjem malice ter z načinom in s postopkom uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta pisno z objavo na šolski spletni strani in na roditeljskih sestankih.

Vse podrobnosti, ki niso navedene v šolskem pravilniku in bi lahko imele finančne posledice za starše, šola izda v obliki pisnih obvestil in jih s položnico izroči dijakom.

7. člen

(spremljanje kvalitete malice)
Kvaliteto malice bosta spremljala šolska svetovalna delavka in koordinator šolske prehrane.

Enkrat letno bomo na šoli izvedli tudi anketo o zadovoljstvu dijakov z malico.

8. člen

(evidentiranje šolske prehrane)
Delavec šole, ki ga bo ravnatelj pooblastil, da opravlja dela in naloge koordinatorja šolske prehrane, bo izvajal evidentiranje skladno z zakonom in s pravili. Evidenca mora obsegati:

 • ime in priimek dijaka ter naslov,
 • EMŠO,
 • naziv šole, letnik in oddelek izobraževalnega programa,
 • ime in priimek ter naslov staršev ali zakonitega zastopnika,
 • število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

Za dijake, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, pa še:

 • številko odločbe pristojnega centra za socialno delo, s katero je dijak pridobil pravico do dodatne subvencije za malico,
 • datum nastopa pravice do dodatne subvencije za malico in obdobje upravičenosti,
 • višino dodatne subvencije za malico.

9. člen

(postopek delitve malice)
Dijaki prevzamejo obrok v jedilnici.

Dijaki morajo pri prevzemu malice in vračanju pladnjev upoštevati navodila osebja v jedilnici. Neupoštevanje navodil pomeni kršitev šolskih pravil.

Čas malice je določen v LDN in je objavljen na šolski spletni strani.

10. člen

(ravnanje z neprevzetimi obroki)
Če dijaki, ki so na malico naročeni, te niso prevzeli, jo ponudnik malice brezplačno ponudi še drugim dijakom šole, in sicer od 12. do 13. ure.

11. člen

(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico)
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka iz socialno manj spodbudnih okolij.

12. člen

(upravičenci do subvencionirane malice)
Upravičenci do subvencije za malico so dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti dijaki upravičeni tudi do splošne subvencije.

Dijaki, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo z obrazcem, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

13. člen

(cena malice)
Cena malice v srednji šoli je cena, po kateri šola zagotavlja malico dijakom.

Ceno malice s sklepom določi minister, pristojen za šolstvo, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V šolskem letu 2012/2013 je cena 2,42 evra.

Dijaki oz. starši šoli plačajo prispevek za malico v višini polne cene malice, razen če so upravičeni do dodatne subvencije.

Neprevzete in neodjavljene obroke mora vsak dijak (oz. njegovi starši) v celoti plačati sam.

V ta namen šola in starši sklenejo pogodbo o medsebojnih obveznostih.

Če dijak en mesec ne plača mesečnega prispevka za malico, ga šola začasno (do plačila dolgov) odjavi od šolske prehrane.

Za spore v zvezi z neplačevanjem malice je pristojno sodišče v Celju.

14. člen

(višina subvencije za malico na dan uveljavitve zakona)
Če je dijak upravičen do subvencionirane malice, prejema od 1. februarja 2013 subvencijo za malico po naslednji shemi:

1. Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija za malico v višini cene malice;
 • nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija za malico v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija za malico v višini 40 % cene malice.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada dijakom, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito, subvencija za malico v višini cene malice.

15. člen

(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)
Šola vodi dnevno evidenco o:

 • številu prijavljenih dijakov,
 • številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja delavec, ki ga za to pooblasti ravnatelj.

16. člen

(elektronski nosilec)
Dijaki se ob prevzemu malice prijavijo z elektronskim nosilcem, ki ga dobijo v začetku šolskega leta oziroma ob prijavi na malico. Dijaki plačajo vrednost elektronskega nosilca ob prvi prijavi na prehrano. Če nosilec izgubijo, dobijo novega po plačilu njegove vrednosti v tajništvu.

17. člen

(veljavnost pravilnika)
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na šolski spletni strani.

Pravila šolske prehrane je sprejel Svet šole I. gimnazije v Celju na 2. seji, dne 5. 2. 2013.

Dostopnost